Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Protipožiarna bezpečnosť stavieb - je technické a stavebné riešenie, ktoré má zabezpečiť schopnosť stavebných objektov brániť stratám na životoch a zdraví osôb a zvierat a stratám na majetku v prípade vzniku požiaru.

Technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb definuje Vyhláška MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov (Vyhláška MV SR č. 225/2012 Z.z., platná od 15.8.2012).

Vypracovávať riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby môže len odborne spôsobilá osoba, na základe osvedčenia - špecialista požiarnej ochrany (vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti).

 

Špecialista požiarnej ochrany

Prostredníctvom špecialistu požiarnej ochrany poskytujeme našim zákazníkom vypracovanie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb (tzv. projekt požiarnej ochrany) pri výstavbe nových objektov, zmene účelu využitia objektu alebo jeho časti, či rekonštrukciách.

Služby špecialistu požiarnej ochrany:

  • vypracováva riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
  • posudzuje materiály a podmienky na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti
  • spracúva analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa
  • poskytuje poradenstvo pri výbere protipožiarnych zariadení (hasiacich prístrojov, požiarnych uzáverov, požiarnych klapiek, elektrickej požiarnej signalizácie a pod.)