Technik požiarnej ochrany

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi podľa § 4, 5 a 6 Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (Zákon NR SR č. 129/2015 Z.z., platný od 1.9.2015) na podmienky svojej organizácie. Tieto povinnosti zabezpečuje odborne spôsobilou osobou - technikom požiarnej ochrany (vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti)

 

Čo rieši technik PO?

  • prostredníctvom technika požiarnej ochrany poskytujeme našim zákazníkom služby v oblasti ochrany pred požiarmi,
  • vykonávame vstupný audit zabezpečenia ochrany pred požiarmi, čím sa zistí skutkový stav zabezpečenia ochrany pred požiarmi v objekte. Ďalšie prehliadky sa vykonávajú v zmysle platných právnych predpisov v intervaloch každých 3,6 alebo 12 mesiacov, v závislosti od druhu objektu alebo prevádzky,
  • na základe zistených skutočností vypracujeme potrebnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi, súčasťou ktorej sú najmä požiarna identifikačná karta, požiarny evakuačný plán, požiarne poplachové smernice, požiarna kniha, zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska atď,
  • vypracovávame dokumentáciu o školení o Ochrane pred požiarmi a v predpísaných termínoch vykonávame kompletné školenia vašich zamestnancov o Ochrane pred požiarmi (opakované školenia všetkých zamestnancov raz za 24 mesiacov, resp. školenie novoprijatých zamestnancov), aby vedeli predchádzať vzniku požiaru, resp. správne zareagovať v prípade jeho vzniku,
  • vykonávame odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky pracoviska (raz za 12 mesiacov), resp. pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru s hlavným zameraním na oboznámenie sa ich úlohami na zamedzenie vzniku požiaru a na zvládnutie nevyhnutných opatrení na evakuáciu osôb v prípade vzniku požiaru,
  • k povinnostiam technika PO patrí aj označovanie priestorov potrebnými požiarno-bezpečnostnými tabuľkami, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 

Štátny požiarny dozor

Technik PO sa zúčastňuje protipožiarnej kontroly zo strany štátneho požiarneho dozoru, kde obhajuje požadovanú úroveň zabezpečenia ochrany pred požiarmi u našich partnerov.

Spôsob vykonávania

Všetky činnosti technika PO zabezpečujeme ako stálu službu v rámci komplexného zabezpečenia ochrany pred požiarmi dlhodobou zmluvou.

V prípade požiadavky klienta zabezpečíme jednotlivé činnosti podľa vašich požiadaviek aj samostatne ako jednorazovú službu.