Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Každý zamestnávateľ je povinný v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zabezpečiť najmä: preukázateľne oboznámenie zamestnancov so zreteľom na druh vykonávaných prác, s príslušnými predpismi vypracovanými pre dané pracovisko a predvídateľnými nebezpečenstvami, so zásadami bezpečnej práce a s vykonanými opatreniami na zlepšenie bezpečnosti na pracovisku.

Bezpečnostnotechnická služba

Našim zmluvným partnerom poskytujeme komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – bezpečnostnotechnickú službu v zmysle § 22 Zákona č. 124/2006 Z.z. a to prostredníctvom odborne spôsobilých osôb - autorizovaný bezpečnostný technik (vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti)

 

Služby autorizovaného bezpečnostného technika

Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika je zameraná hlavne na:

 • organizovanie a kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP
 • kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel BOZP
 • vypracúvanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie vyplývajúcej z predpisov o BOZP
 • kontrola a prípadné dopĺňanie bezpečnostných značení
 • vykonávanie oboznamovania zamestnancov so zásadami BOZP na pracovisku (novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania, opakované školenia raz za 2 roky)
 • vykonávanie školenia vodičov služobných motorových vozidiel
 • vykonávanie školenia zástupcov zamestnancov pre BOZP
 • spolupráca s komisiou BOZP (u zamestnávateľov s viac ako 100 zamestnancami)
 • účasť na kontrolách vykonávaných zo strany Štátneho odborného dozoru (Inšpektorát práce)
 • zisťovanie príčin vzniku pracovných úrazov, ich registrácia predpísaným spôsobom a vedenie ich evidencie
 • zabezpečenie konzultačných a poradenských služieb v oblasti BOZP