Kontrola požiarnych, požiarno-technických a elektrických zariadení

Našim cieľom a snahou je poskytovanie komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preto v rozsahu povinností vyplývajúcich z platných legislatívnych predpisov zabezpečujeme vykonávanie pravidelných kontrol, revízií a prípadných opráv požiarnych, požiarno-technických zariadení, elektrických a iných zariadení.

Z hľadiska ochrany pred požiarmi zabezpečujeme kontroly:

 

Revízie elektrických zariadení

Zákon NR SR č. 124/2006 v § 9 ods. 1 písm. a) predpisuje povinnosť sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržovanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä kontrolovať stav bezpečnosti technických zariadení. Pre tento účel sú právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia v intervaloch určených osobitnými predpismi povinní zabezpečovať kontrolu a vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení, elektrických zariadení, resp. elektrických rozvodov, bleskozvodov a pod. v súlade s ustanoveniami Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Naša spoločnosť zabezpečuje výkon takýchto činností prostredníctvom odborne spôsobilých osôb – revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (vzor osobitného osvedčenia).

V prípade záujmu nás kontaktujte pre získanie cenovej ponuky na výkon konkrétnych kontrol či revízií.